Tietosuojaseloste

Voimassa 1.1.2024 alkaen.

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Arado Oy, Electrocity, Tykistökatu 4, 21100 Turku, Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Soinu, Electrocity ,Tykistökatu 4, 21100 Turku, Suomi

E-mail osoite: etunimi.sukunimi [at] arado.fi

3. Rekisterin nimi

Arado Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti on oikeutettu etu käyttää henkilötietoja yhteydenottoon asiakkaisiin ja yrityksestä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi ja asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ym. asiakassuhteeseen ja asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen aikana tai sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämän ajan. Henkilötietoja voidaan arkistoida pidemmäksi ajaksi, jos siihen on laillinen syy, kuten sopimus.

6. Säännölliset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetut asiakastiedot saadaan suoraan asiakkailta. Tämä sisältää verkkolomakkeiden, sähköpostin kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelun, sosiaalisen median kanavien ja asiakastapaamisten kautta saadut tiedot.

7. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti muille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi pilvipalveluihin, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu liiketoiminnassa normaalisti käytetyillä teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut käyttäjätietonsa ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa Aradon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa tai pyytää oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa hakijalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä.

Mikäli rekisteröity haluaa poistaa Aradon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa hakijalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut oikeudet

Rekisteröidyillä on muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, mukaan lukien:

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Tällaiset pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti; ja

Peruuttaa suostumus siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Lisäksi suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutuksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen; ja

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilö uskoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai lain mukaisesti.

12. Muutokset tässä tietosuojaselosteessa

Arado pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttuessa tai kehittäessään liiketoimintaansa. Arado julkaisee tarkistetun käytännön samalla verkkosivulla, jolla se julkaisi tämän käytännön.

Kiinnostaisiko yhteistyö?

Ota meihin rohkeasti yhteyttä kun etsit teknologiakumppania tai mietit olisiko sille tarvetta!

Ota yhteyttä